* Nhập mã số hồ sơ mà bạn được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc mã số hồ sơ có ghi trên
"Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ 2020
1.443
1.443
816
526
Xử lý hồ sơ 98%